_

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności strony internetowej https://bioticpro.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów serwisu.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny internetowej jest Nature Science sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Armii Krajowej 3/160, NIP: 7393909106, REGON 36926125200000, adres e-mail: biuro@naturescience.eu, zwany dalej „Administratorem”.

1.3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie rozporządzeniem Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako RODO).

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Dane osobowe zawarte w formularzu „Kontakt” będą przetwarzane w celu komunikacji Administratora, polegającym na dostarczaniu odpowiedzi na zapytania oraz informacji handlowych o ofercie i dostępnych produktach/usługach na wskazany adres e-mail oraz przetwarzania danych zawartych w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z witryny internetowej.

2.2. Dane osobowe pozyskane w celu komunikacji na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu do przetwarzania danych. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez czas trwania umowy, aż do usunięcia konta w serwisie. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

2.3. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

2.4. Podanie danych zawartych na formularzu zamówienia oraz formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy oraz do wykonania kontaktu zwrotnego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwości odpowiedzi na zapytania.

2.5. Przekazywanie danych osobowych Klientów innym podmiotom, odbywa się tylko wtedy gdy jest to zgodne z celem, dla którego dane są zbierane przez Administratora.

2.6. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej danych osobowych niezbędnych do komunikacji Nature Science Sp. z o.o. z klientem skutkuje brakiem możliwości tegoż kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytania.

3. 2. W przypadku przetwarzania danych w celu komunikacji i podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.2. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4.3. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych jeżeli dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa.

4.4. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, który prowadzi zbiór danych i przetwarza dane w sposób zautomatyzowany (bez rejestrów w formie papierowej).

4.5. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do usunięcia swoich danych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub jeżeli osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie swoich danych dla celów marketingowych Administratora i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych lub jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

4.6. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, który powinien być uzasadniony szczególną sytuacją Klienta. Sprzeciw nie musi zawierać uzasadnienia gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celach marketingowych własnych usług lub produktów Administratora.

4.7. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.

4.8. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Katarzyny Muzyki, z którym można kontaktować się w celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszej klauzuli, przez e-mail: k.muzyka@kanvet.pl lub telefonicznie. 539995459.

4.9. Każda osoba, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

5. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

5.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej witrynę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą witrynę internetową).

5.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z witryny internetowej w następującym celu:

5.2.1. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z serwisu internetowego.

5.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

5.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz serwis internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

  • w przeglądarce Chrome
  • w przeglądarce Firefox
  • w przeglądarce Internet Explorer
  • w przeglądarce Opera
  • w przeglądarce Safari

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego https://bioticpro.pl.

6.2. Administrator Danych wprowadził wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.

6.3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kup BiotiC PRO
Dodawaj codziennie rano do śniadania. 
Sprawdź efekty po miesiącu.

biotic-pro-logo-big-white

   

DLA MEDIÓW

  media@bioticpro.pl
  22 299 81 41
poniedziałek – piątek
w godzinach 9.00 – 17.00